REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DORFON

Definicje

Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednikiem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

Dostawca – oznacza podmiot współpracujący z Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostaw zamówionych Towarów

Dzień roboczy – oznacza dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, świętem i dniem wolnym od pracy

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, wykorzystywanych do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Klient/Kupujący – oznacza podmiot gospodarczy, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta – oznacza indywidualny panel tworzony przez Sprzedawcę na rzecz Klienta po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy nieodpłatnego świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta

Login - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, wykorzystywanych wraz z Hasłem do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Potwierdzenie zamówienia – oznacza pisemną akceptację złożonego zamówienia wysłaną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na podany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony niniejszym regulaminem celem korzystania przez Klienta z możliwości zakupu towarów

Sprzedawca – oznacza Pana Andrzeja Małczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą DORFON Andrzej Małczak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 898-109-16-66, REGON 021335069 będącego właścicielem sklepu Internetowego

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu

Trwały nośnik - materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, pomiędzy Klientem lub Konsumentem a Sprzedawcą

Zamówienie – oznacza listę towarów złożoną przez Klienta lub Konsumenta za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dorfon.pl, prowadzony jest przez firmę DORFON Andrzej Małczak wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocław pod numerami: NIP 8982063583, Regon 523101704, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kluczborskiej 10/11.
 2. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez sklep internetowy Dorfon są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
 4. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.
 5. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

Rejestracja

 1. W celu założenia Konta Klienta, Kupujący zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu rejestracji Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 4. Podczas Rejestracji Kupujący ustala indywidualne Hasło dostępowe do Konta.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji.
 7. W momencie dokonania rejestracji zostaje zawarta umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta.
 8. Kupujący po dokonaniu rejestracji i jej potwierdzeniu uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta oraz dokonywania zmian danych za wyjątkiem Loginu.

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu dorfon.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres poczty elektronicznej podany w złożonym zamówieniu.
 6. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia specjalnego wynosi do 90 dni roboczych. Zamówienia specjalne to Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności: spersonalizowane skrzynki pocztowe z wyciętym napisem, lakierowane na wybrany kolor z palety RAL.
 9. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Sprzedający w terminie 3 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.

Ceny

 1. Wszystkie ceny towarów podane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki o czym Kupujący informowany jest w trakcie składania zamówienia na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Oferty, promocje i ceny sklepu internetowego dorfon.pl mogą odbiegać od ofert i cen w sklepie stacjonarnym Dorfon.
 4. Promocje sklepu internetowego dorfon.pl nie stanowią podstawy do negocjacji cen w sklepie stacjonarnym Dorfon, a także odwrotnie.
 5. Rabaty i promocję nie łączą się.
 6. Kupony i kody rabatowe przyznawane na Stronie Internetowej Sklepu dorfon.pl nie obowiązują w sklepie stacjonarnym Dorfon.

Płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówiony Towar:
 • Przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy ( realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy)
 • Przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPal. Jeśli nie posiadasz konta w złotówkach, możesz skorzystać z opcji płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Warunkiem jest posiadanie konta w systemie PayPal - więcej na stronie https://www.paypal.com 
 • Gotówką za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki
 • Gotówką przy odbiorze osobistym - w sklepie stacjonarnym Dorfon

Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na rachunek bankowy. Przedpłata w szczególności dotyczy zamówień specjalnych takich jak: spersonalizowane skrzynki pocztowe z wyciętym napisem, lakierowane na wybrany kolor z palety RAL, towary sprowadzane na indywidualne zamówienie. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Gdy termin realizacji zamówienia wynosi więcej niż 7 dni, istnieje możliwość dokonania płatności w ustalonym wspólnie terminie. Nie dotyczy to zamówień specjalnych ( patrz Płatności punkt 3) gdzie w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia, wymagana jest pełna przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni kalendarzowych. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z terminu płatności Sprzedawca na prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.
 4. Termin realizacji Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, widoczny jest na Stronie Internetowej Sklepu i liczony jest w dniach roboczych od momentu nadania przesyłki przez Sprzedającego.
 5. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Koszty Dostawy Towaru widoczne są na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce 'Koszty dostawy' oraz w chwili w trakcie składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Przy zamówieniu na kwotę wyższą lub równą 500zł brutto koszt dostawy pokrywa Sprzedający.
 8. Zamówione Towary dostarczane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 9. Sprzedawca potwierdza drogą elektroniczną nadanie przesyłki.
 10. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 11. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W razie wykrycia wady towaru Kupujący może skorzystać z uprawnień związanych z rękojmią za wady, wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy przy użyciu formularza reklamacyjnego:

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO WYDRUKU I WYPEŁNIENIA

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO WYPEŁNIENIA NA KOMPUTERZE I DO WYDRUKU

 1. Kupujący w formularzu reklamacyjnym powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 2. Wypełniony formularz reklamacyjny należy odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura) na adres firmy (Kluczborska 10/11, 50-325 Wrocław)
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego a o podjętych czynnościach zobowiązuje się poinformować Kupującego.

Odstąpienie od umowy

FORMULARZE ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA:

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres  Kluczborska 10/11, 50-325 Wrocław
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dorfon@dorfon.pl
 2. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni
 3. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym.
 4. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności: spersonalizowane skrzynki pocztowe z wyciętym napisem, lakierowane na wybrany kolor z palety RAL.
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności w tym kosztów dostawy (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie internetowym dorfon.pl) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Obowiązującym prawem jest prawo polskie.
 8. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze Sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin oraz politykę prywatności obowiązującą w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego przed zmianą. W przypadku braku akceptacji regulaminu Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedającego co będzie skutkować rozwiązaniem umowy.